Klauzula informacyjna

Przetwarzanie danych osobowych w celach prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest F.H.U. „MARAG” Marek Czerwczak z siedzibą w Kole ul. Zegarowa 8, 62-600 Koło, dalej: Administrator.

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail biuro@marag.eu, lub pod nr telefonu 784 468 476 lub 63 26 10 556. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu wynikającym z przedmiotu prowadzonej z Panią/Panem korespondencji drogą elektroniczną oraz w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).

3. Pana/Pani dane osobowe są przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z realizacją ww. celów, w tym przede wszystkim dostawcom systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi doradcze, informatyczne i prawne, a także innym podmiotom, którym przekazanie Pani/Pana danych osobowych okaże się niezbędne w związku z przedmiotem prowadzonej korespondencji.

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

6. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

7. Przysługuje Pani/Panu także prawo sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

8. Dane zostały przez Panią/Pana podane dobrowolnie.